Logo VUCKE
MENU

Úvod > Aktuality > Dotácia mesta Michalovce

Dotácia mesta Michalovce

V dobe prudkého rozvoja digitálnych technológií je dôležité pripraviť žiakov na život v informačnej spoločnosti.

Naša škola pripravila projekt, ktorého cieľom je inovácia vyučovania predmetu Informatika s dôrazom na algoritmizáciu a programovanie prostredníctvom robotických stavebníc. Stavba a programovanie robotov pomôže podporiť rozvoj technického a logického myslenia a kreativity žiakov.

Riešenie zadaní a vytváranie robotických modelov umožňuje použiť aktivizujúce metódy vyučovania, podporiť tímovú prácu žiakov a prehĺbiť medzipredmetové vzťahy hlavne s matematikou a fyzikou (použitie snímačov). Robotické stavebnice sa použijú aj v krúžkovej činnosti a pri zapojení žiakov do súťaží. Použitie robotických stavebníc je jedným zo spôsobov ako motivovať žiakov k štúdiu technických odborov.

Mesto Michalovce zo svojho rozpočtu na rok 2018 poskytlo našej škole na základe žiadosti nenávratný finančný príspevok vo výške 600,- €, pomocou ktorého rozšírime možnosti využitia robotických stavebníc.

Z prostriedkov schválenej dotácie sme zakúpili nabíjacie batérie a adaptéry, ultrazvukové senzory a gyroskop. Škola poskytla z vlastných zdrojov prostriedky na zakúpenie gyroskopov, prepojovacích vodičov, servisnej sady a ďalšej robotickej stavebnice.

Touto cestou sa chceme veľmi pekne poďakovať mestu Michalovce za finančnú podporu, ktorá nám pomôže zatraktívniť vyučovanie predmetu Informatika a použitím aktivizujúcich metód zvýšiť záujem žiakov o robotiku a programovanie.