Logo VUCKE
MENU

Úvod > Voliteľné predmety VOLITEĽNÉ PREDMETY na školský rok 2017/2018

ŠTVORROČNÉ ŠTÚDIUM – 4. ROČNÍK
OSEMROČNÉ ŠTÚDIUM – 8. ROČNÍK

Žiaci majú k dispozícii 12 voliteľných hodín.

Voliteľné predmety (žiak si volí tri predmety so 4-hodinovou dotáciou):

 • Dejepis
 • Náuka o spoločnosti
 • Matematické praktikum
 • Fyzika
 • Chémia
 • Biológia
 • Geografia
 • Informatika
 • Reálie a literatúra anglického jazyka
 • Reálie a literatúra nemeckého jazyka
 • Reálie a literatúra francúzskeho jazyka
 • Reálie a literatúra ruského jazyka
 • Dejiny umenia
Charakteristika voliteľných predmetov.


Charakteristika voliteľných predmetov.

ŠTVORROČNÉ ŠTÚDIUM – 3. ROČNÍK
OSEMROČNÉ ŠTÚDIUM – 7. ROČNÍK

Žiaci majú k dispozícii 4 voliteľné hodiny.

Voliteľné predmety (žiak si volí dva predmety s 2-hodinovou dotáciou):

 • Seminár zo slovenského jazyka
 • Seminár z dejepisu
 • Seminár z občianskej náuky
 • Konverzácia v anglickom jazyku
 • Seminár z matematiky
 • Seminár z fyziky
 • Seminár z chémie
 • Seminár z biológie
 • Seminár z geografie
 • Programovanie
 • Sieťové technológie
 • Základy podnikateľského myslenia – tvorba projektov
Charakteristika voliteľných predmetov.


ŠTVORROČNÉ ŠTÚDIUM – 2. ROČNÍK
– INTELEKTOVO NADANÍ ŽIACI

V druhom ročníku majú títo žiaci 4 voliteľné hodiny.

Voliteľné predmety (žiak si volí dva predmety s 2-hodinovou dotáciou):

 • Práca s informáciami a komunikácia
 • Seminár z dejepisu
 • Seminár z občianskej náuky
 • Konverzácia v anglickom jazyku
 • Seminár z matematiky
 • Cvičenia z chémie
 • Seminár z biológie
 • Seminár z geografie
Charakteristika voliteľných predmetov.