Logo VUCKE
Logo Mesto športu
MENU

Úvod > Voliteľné predmety VOLITEĽNÉ PREDMETY na školský rok 2019/2020

Ako postupovať pri prihlasovaní sa na voliteľné predmety?

ŠTVORROČNÉ ŠTÚDIUM – 4. ROČNÍK
OSEMROČNÉ ŠTÚDIUM – 8. ROČNÍK

Žiaci so všeobecným intelektovým nadaním majú k dispozícii 12 voliteľných hodín. Vyberajú si tri predmety so 4-hodinovou dotáciou.

Ostatní žiaci majú k dispozícii 14 voliteľných hodín. Vyberajú si tri predmety so 4-hodinovou dotáciou a jeden predmet s 2-hodinovou dotáciou.

Voliteľné predmety (žiak si vyberá tri predmety so 4-hodinovou dotáciou):

 • Dejepis pre maturantov
 • Náuka o spoločnosti
 • Matematika pre maturantov
 • Fyzika pre maturantov
 • Chémia pre maturantov
 • Biológia pre maturantov
 • Geografia pre maturantov
 • Informatika pre maturantov
 • Reálie a literatúra anglického jazyka
 • Reálie a literatúra nemeckého jazyka
 • Reálie a literatúra francúzskeho jazyka
 • Reálie a literatúra ruského jazyka
 • Dejiny umenia


Voliteľné predmety (žiak si volí jeden predmet s 2-hodinovou dotáciou (okrem žiakov so všeobecným intelektovým nadaním)):

 • Seminár z dejepisu
 • Seminár z občianskej náuky
 • Seminár z matematiky
 • Seminár z fyziky
 • Seminár z chémie
 • Seminár z biológie
 • Seminár z geografie
 • Aplikovaná informatika
 • Seminár z ekonomiky
Charakteristika voliteľných predmetov.

ŠTVORROČNÉ ŠTÚDIUM – 3. ROČNÍK
OSEMROČNÉ ŠTÚDIUM – 7. ROČNÍK

Žiaci majú k dispozícii 4 voliteľné hodiny.

Voliteľné predmety (žiak si volí dva predmety s 2-hodinovou dotáciou):

 • Seminár zo slovenského jazyka
 • Seminár z dejepisu
 • Seminár z občianskej náuky
 • Konverzácia v anglickom jazyku
 • Konverzácia v nemeckom jazyku
 • Konverzácia v ruskom jazyku
 • Seminár z matematiky
 • Seminár z fyziky
 • Seminár z chémie
 • Seminár z biológie
 • Seminár z geografie
 • Programovanie
 • Sieťové technológie
 • Základy podnikateľského myslenia – tvorba projektov
Charakteristika voliteľných predmetov.


ŠTVORROČNÉ ŠTÚDIUM – 2. ROČNÍK
INTELEKTOVO NADANÍ ŽIACI

V druhom ročníku majú títo žiaci 4 voliteľné hodiny.

Voliteľné predmety (žiak si volí dva predmety s 2-hodinovou dotáciou):

 • Práca s informáciami a komunikácia
 • Seminár z dejepisu
 • Seminár z občianskej náuky
 • Konverzácia v anglickom jazyku
 • Seminár z matematiky
 • Cvičenia z chémie
 • Seminár z biológie
 • Seminár z geografie
Charakteristika voliteľných predmetov.