Logo VUCKE
MENU

Úvod

PRIHLÁŠKA NA OSEMROČNÉ ŠTÚDIUM

Prihlášku na osemročné štúdium vám na požiadanie vyplní a vytlačí výchovná poradkyňa na základnej škole. Prihlášku si môžete stiahnuť aj z našej webstránky. V prípade nejasností pri vyplňovaní prihlášky Vám ochotne pomôžeme na tel.čísle: 0905891525.


Poznámka: Prihláška a pokyny k vypĺňaniu sú rovnaké aj pre štvorročné štúdium.

Výhody štúdia na osemročnom gymnáziu
  • možnosť absolvovať základné a stredné vzdelávanie spolu
  • podstatne skoršie profilovanie žiaka
  • rýchlejší intelektuálny rast
  • rozšírené vyučovanie cudzích jazykov a informatiky
  • učebný plán, ktorý ponúka študentom možnosť širokej voliteľnosti predmetov podľa ich potrieb a záujmu
  • účinná spolupráca s vysokými školami
  • rôznorodá mimoškolská činnosť a záujmové útvary

  • do 10. apríla 2015 – zákonný zástupca maloletého uchádzača podáva prihlášku na štúdium riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje
  • do 20. apríla 2015 – riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu

certifikát kvality
Adresa: Ul. Ľ. Štúra 26, 071 01 Michalovce
Telefón: 056/6441346
Fax: 056/6432776
E-mail: skola@gymnmi.svcmi.sk
Školská jedáleň: 056/6423987