Logo VUCKE
MENU

Slider Slider Slider Slider Slider Slider Slider Slider

STRÁNKOVÉ DNI

pondelok - piatok
08:00 - 12:00 hod.

Dotácia mesta Michalovce

V dobe prudkého rozvoja digitálnych technológií je dôležité pripraviť žiakov na život v informačnej spoločnosti. Naša škola pripravila projekt, ktorého cieľom je inovácia vyučovania predmetu Informatika s dôrazom na algoritmizáciu

Bloková výučba z chémie

V stredu 13. júna 2018 sa intelektovo nadaní študenti III.A triedy našej školy zúčastnili blokovej výučby z predmetu chémia, ktorá je už tradične súčasťou projektu „Cesta za vedou“ na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach.