Logo VUCKE
MENU

Slider Slider Slider Slider Slider Slider Slider

2. kolo prijímacích skúšok - osemročné štúdium

Riaditeľka Gymnázia, Ľ. Štúra 26, Michalovce oznamuje, že 20. júna 2017 o 8:00 hod. sa bude konať 2. kolo prijímacích skúšok pre školský rok 2017/2018. Prosíme záujemcov, aby prihlášky potvrdené základnou školou doručili na gymnázium najneskôr do 9.6.2017.

PRIHLÁŠKA NA OSEMROČNÉ ŠTÚDIUM

Prihlášku na osemročné štúdium vám na požiadanie vyplní a vytlačí výchovná poradkyňa na základnej škole. Prihlášku si môžete stiahnuť aj z našej webstránky. V prípade nejasností pri vyplňovaní prihlášky Vám ochotne pomôžeme na tel.čísle: 0903492622.

Poznámka: Prihláška je rovnaká aj pre štvorročné štúdium.

Výhody štúdia na osemročnom gymnáziu

 • možnosť absolvovať základné a stredné vzdelávanie spolu
 • podstatne skoršie profilovanie žiaka
 • rýchlejší intelektuálny rast
 • rozšírené vyučovanie cudzích jazykov a informatiky
 • učebný plán, ktorý ponúka študentom možnosť širokej voliteľnosti predmetov podľa ich potrieb a záujmu
 • účinná spolupráca s vysokými školami
 • rôznorodá mimoškolská činnosť a záujmové útvary
 • v prípade prijatia na osemročné štúdium študent už neabsolvuje Testovanie 9 a nemusí absolvovať ďalšie prijímacie konanie na SŠ

Prečo sa prihlásiť do triedy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním?

(štvorročné štúdium)
 • nižší počet žiakov v triede umožňujúci individuálny prístup učiteľa
 • celý vyučovací proces je zameraný na potreby intelektovo nadaných žiakov, nie je potrebné sa zdržiavať s činnosťami, ktoré už ovládajú
 • špecifická klíma v triede založená na empatii, tolerancii, partnerstve žiak – učiteľ
 • priestor na rozšírenú komunikáciu, na vytváranie prostredia pre tímovú prácu
 • profilácia žiakov na základe výberu voliteľných predmetov od začiatku štúdia
 • spolupráca s vysokými školami a inými vedeckými pracoviskami
 • možná dĺžka štúdia menej ako štyri roky
 • striedanie aktivít a výber aktivít aj na základe záujmu žiakov