MENU

Úvod

OZNAM

Oznamujeme žiakom školy, že z technických príčin nerealizované divadelné predstavenie Sherlock Holmes v Divadle J. Záborského v Prešove sa uskutoční dňa 24. 4. 2014.

Prečo sa prihlásiť do triedy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním?

 • nižší počet žiakov v triede umožňujúci individuálny prístup učiteľa
 • celý vyučovací proces je zameraný na potreby intelektovo nadaných žiakov, nie je potrebné sa zdržiavať s činnosťami, ktoré už ovládajú
 • špecifická klíma v triede založená na empatii, tolerancii, partnerstve žiak – učiteľ
 • priestor na rozšírenú komunikáciu, na vytváranie prostredia pre tímovú prácu
 • profilácia žiakov na základe výberu voliteľných predmetov od začiatku štúdia
 • spolupráca s vysokými školami a inými vedeckými pracoviskami
 • možná dĺžka štúdia menej ako štyri roky
 • striedanie aktivít a výber aktivít aj na základe záujmu žiakov...

Výhody štúdia na osemročnom gymnáziu

 • možnosť absolvovať základné a stredné vzdelanie spolu
 • podstatne skoršie profilovanie žiaka
 • rýchlejší intelektuálny rast
 • voľba osobitného zamerania - na cudzie jazyky, na informatiku
 • rozšírené vyučovanie cudzích jazykov a informatiky
 • učebný plán, ktorý ponúka študentom možnosť širokej voliteľnosti predmetov podľa ich potrieb a záujmu
 • účinná spolupráca s vysokými školami
 • rôznorodá mimoškolská činnosť a záujmové útvary
 • do 10. apríla 2014 – zákonný zástupca maloletého uchádzača podáva prihlášku na štúdium riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje
 • do 20. apríla 2014 – riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu

Adresa: Ul. Ľ. Štúra 26, 071 01 Michalovce
Telefón: 056/6441346
Fax: 056/6432776
E-mail: skola@gymnmi.svcmi.sk
Školská jedáleň: 056/6423987