Logo VUCKE
MENU

Slider Slider Slider Slider Slider Slider Slider Slider

Kreativita pri príprave školského časopisu Bonzák s dotáciou mesta Michalovce

V radoch našich študentov je nemálo mimoriadnych talentov a výnimočných osobností. Cieľom projektu je podpora talentovaných autorov. Naším zámerom je podnietiť najmä mladú generáciu písaniachtivých asertívnych žiakov

Ako sa orientujeme v knižnici...

Knižnica – je kultúrna, informačná a vzdelávacia ustanovizeň, ktorá zhromažďuje, spracováva a uchováva knižničný fond a poskytuje knižničné a informačné služby čitateľom a používateľom. Je informačným systémom, ktorý sa prispôsobuje

Talentovaná Európa

Vo štvrtok 12. 10. 2017 sa šiesti žiaci tretieho a štvrtého ročníka z tried so všeobecným intelektovým nadaním zúčastnili na multiplikačnom predstavení projektu Európskej Únie Erazmus+ s názvom Talented Europe

Zámer na prenájom nebytových priestorov na ul. Ľ. Štúra č. 26 v Michalovciach

Gymnázium Michalovce ako správca majetku vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja, v zmysle §9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, ponúka na prenájom nebytové priestory v objekte Gymnázia na ul. Ľ. Štúra č. 26 v Michalovciach (budova so súpisným č. 47, na parcele č. 136/6,